ת.ז
סיסמה
שמור סיסמה
שכחת סיסמה?

 

canada goose kensington revolve for sale canada goose kensington revolve for sale, canada goose kensington revolve for sale, discount canada goose kensington parka on sale, discount canada goose coat warranty, canada goose snow suit sales, canada goose calgary 3335m store
5 4.6 1 1499 205

canada goose kensington revolve for sale

Puppet Training 004 – details. facter in addition to conditional practices
[root@learn ~]# kitty /root/learning-manifests/hosts-simple. pp # Coordinator type benchmark. # http. //docs, canada goose france acheter on sale . puppetlabs. com/references/stable/type. html#host host 'self'. ensure => present. name => $fqdn. host_aliases => ['puppet'. $hostname]. ip => $ipaddress. file 'motd'. ensure => file inexpensive canada goose kensington revolve for sale . path => '/etc/motd'. mode => 0644. content => "Welcome to $hostname.\na $operatingsystem island in the sea of $domain.\n". [root@learn ~]# puppet implement /root/learning-manifests/hosts-simple, canada goose montebello parka danmark sales . pp observe. /Stage[main]//Host[self]/ip. ip transformed '127. 0. 0. 1' to be able to '10. 0. a couple of. 15' << $ipaddress observe, cheap canada goose jacket quotes . /Stage[main]//Host[self]/host_aliases. host_aliases transformed 'learn puppet. localdomain puppet' to be able to 'puppet learn' << $fqdn observe. /Stage[main]//File[motd]/content. articles changed 'md5 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' to 'md5 13459f7b00dddee687dbd8ec48a7f01f' observe. Finished record run within 0. 05 minutes [root@learn ~]# kitty /etc/motd You are welcome to learn canada goose kensington revolve for sale . a CentOS island from the sea connected with localdomain.

Training. Use that $operatingsystem simple fact to prepare a express that installations a construct environment about Debian-based (“debian. ” “ubuntu”) in addition to Enterprise Linux-based (“centos. ” “redhat”) products. (Both sorts of system demand the gcc deal. but Debian-type techniques also demand build-essential canada goose kensington revolve for sale buy . )

/root/learning-manifests/build-env. pp circumstance $operatingsystem centos. redhat canada goose kensington revolve for sale . $gcc = 'gcc' debian. ubuntu purchase canada goose kensington revolve for sale . $gcc = [ 'gcc' canada goose kensington revolve for sale . 'build-essential' ] [root@learn ~]# kitty /root/learning-manifests/build-env. pp circumstance $operatingsystem centos. redhat. $gcc = 'gcc' debian. ubuntu. $gcc = [ 'gcc'. 'build-essential' ] [root@learn ~]# puppet implement /root/learning-manifests/build-env. pp observe. Finished record run within 0. 2004 seconds

[root@learn ~]# yum record installed | grep -i gcc libgcc. i386 several. 1. 2-51. el5 established

[root@learn ~]# yum get rid of gcc Full plugins. fastestmirror Organising Remove Method No Coordinate for discussion. gcc Launching mirror rates from cached hostfile * foundation. centos. reflector. triple-it. nl * epel. reflector. nl. leaseweb. internet * tasks canada goose kensington revolve for sale online . mirror. widexs. nl * improvements canada goose calgary 3335m store . centos. reflector. triple-it canada goose snow suit sales . nl Package(s) gcc accessible. but not necessarily installed. Absolutely no Packages runs for treatment

[root@learn ~]# kitty /root/learning-manifests/build-env. pp circumstance $operatingsystem centos. redhat. $gcc = 'gcc' debian. ubuntu. $gcc = [ 'gcc'. 'build-essential' ] package $gcc. ensure => installed. [root@learn ~]# puppet implement /root/learning-manifests/build-env discount canada goose coat warranty . pp observe. /Stage[main]//Package[gcc]/ensure discount canada goose kensington parka on sale . produced notice. Complete catalog manage in 59. eighty-five seconds [root@learn ~]# which often gcc /usr/bin/gcc [root@learn ~]# puppet implement /root/learning-manifests/build-env. pp observe. /Stage[main]//Package[gcc]/ensure. produced notice canada goose kensington revolve for sale . Complete catalog manage in 59. eighty-five seconds [root@learn ~]# which often gcc /usr/bin/gcc.


חדשות שיעורים מקוונים
מורים יקרים,
עלה לצפייה באתר שיעורים מקוונים בנושאים הבאים:
אזרחות, לשון, היסטוריה, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, ערבית ...מועד קיץ 2015 תשע''ה
תוכנית לב''ם למועד קיץ תשע''ה יוצאת לדרך.
בהצלחה לכל התלמידים, המורים והרכזים.
...
פותח ע"י